Ochrona Danych Osobowych - RODO

Co to jest RODO?

RODO to używany powszechnie skrót dla Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, czyli unijnego rozporządzenia, które ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Jego pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 powinniśmy Cię poinformować o tym kto jest Administratorem Twoich danych oraz o szeregu innych informacji w związku z przetwarzaniem przez nas danych Twoich lub osoby, której jesteś opiekunem.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych Twoich, lub osoby, której jesteś opiekunem jest Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin, ul. Powstańców Wielkopolskich 3a, 63-220 Kotlin, tel. 62 740 55 48, e-mail: bpgkotlin@xl.wp.pl

Z kim możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W sprawie ochrony przetwarzania danych osobowych Twoich lub osoby, której jesteś opiekunem możesz się skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:

Dominik Mierzejewski

e-mail: daneosobowe@infonetsc.com

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem będą przez nas przetwarzane w poniższych celach:

 1. Zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o bibliotekach).

 2. W celu realizacji umowy lub działań podejmowanych przed jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 3. Promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO - publikacja zdjęć na stronie internetowej Biblioteki.

 4. Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Biblioteki oraz ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - monitoring wizyjny.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

Dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem mogą być udostępniane podmiotom, realizują placówce usługi z zakresu elektronicznego systemu bibliotecznego, udostępnienia przestrzeni serwerowej oraz programu księgowego, usług informatycznych, a także instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

 1. W przypadku realizacji zadań publicznych, w tym korzystania z zasobów Biblioteki, dane Twoje lub osoby, której jesteś opiekunem będą przechowywane przez okres 5 lat od daty ostatniego wypożyczenia/zwrotu książki lub 1 rok od wypisania się z grona czytelników.

 2. W przypadku zawarcia z nami umowy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zawarto umowę.

 3. W przypadku promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora, a więc publikacji zdjęć na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu.

 4. W przypadku danych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego Twoje dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jakie prawa Ci przysługują?

 1. Prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Twoich lub osoby, której jesteś opiekunem dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

 2. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Czy podanie przez Ciebie danych jest niezbędne?

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych w przypadku realizacji zadań publicznych, w tym korzystania z zasobów Biblioteki, jest niezbędne, abyś mógł skorzystać z zasobów Biblioteki.

 2. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy nie jest wymogiem, ale jest niezbędne do jej wykonania.

 3. Podanie danych osobowych w przypadku promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora, a więc publikacji zdjęć na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.

Czy Twoje dane będą transferowane do państw lub organizacji spoza Unii Europejskiej?

Nie, Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin nie zamierza transferować Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej.