Informacje podstawowe

Biblioteka
 

front1.jpg

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin
adres ul.Powstańców Wlkp. 3a, 63-220 Kotlin
tel./fax 62 740 55 48
e-mail bpgkotlin@xl.wp.pl
NIP 617-20-18-555
REGON 251475881

Dyrektor biblioteki    - Beata Skowrońska

Główna księgowa      - Katarzyna Ratajczak-Rożek

Czas otwarcia biblioteki:

  • 8.00 - 16.00 - poniedziałek,
  • 8:00 - 16:00 - wtorek,
  • 8.00 - 16.00 - środa,
  • 8:00 - 17.00 - czwartek,
  • 8.00 - 16.00 - piątek,
  • 8.00 - 12.00 - sobota pierwsza i trzecia miesiąca

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Sławoszewie
adres Sławoszew, 63-220 Kotlin 
tel. 062 740 60 69

Czas otwarcia biblioteki:

  •  15.00 - 18.00 - poniedziałek,
  •  09:00 - 12:00 - wtorek,
  •  15:00 - 18:00 - czwartek,
  •  nieczynne - środa, piątek

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Dominik Mierzejewski e-mail: daneosobowe@infonetsc.com


Statut Biblioteki Publicznej w Kotlinie

Regulamin organizacyjny

Plan Rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na lata 2010-2013

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin została powołana do życia zgodnie z planem inwestycyjnym Ministerstwa Oświaty w 1948 r. traktowana jako punkt biblioteczny pełniła funkcję Biblioteki Gminnej. Obsługiwała wsie należące do Gminy Kotlin.W chwili oficjalnego otwarcia w bibliotece znajdowało się 500 wol.

W roku 1950 na terenie gminy uruchomiono 9 punktów bibliotecznych. Sieć ta przetrwała do 1954 r. do czasu wydania ustawy o reformie podziału administracyjnego wsi Biblioteka otrzymała nazwę Gromadzka Biblioteka Publiczna w Kotlinie.

15.12.1969 uruchomiono Filię w Sławoszewie. W 1973 r. nastąpiła kolejna zmiana podziału administracyjnego wsi. Wrócono do jednostek gminnych Biblioteka otrzymała nazwę Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin. Lokal zmieniano 4- krotnie.

W 1979 r. przeniesiono bibliotekę do budynku gminnego przy ul. Poznańskiej, gdzie otrzymała 3 pomieszczenia. Dalsza przeprowadzka nastąpiła w 1990 na piętro tego samego budynku, a od 2002 roku zajmuje cały budynek. Na parterze znajduje się oddział dla dorosłych, na piętrze - oddział dla dzieci. Powierzchnia użytkowa w bibliotece w Kotlinie wynosi 178 m2, a Filia Sławoszew - 70 m2.

Stan księgozbioru w bibliotece i na filii na dzień 31.12.2009 r. - 29061 wol. Na koniec 2009 roku z naszej biblioteki korzystało 1423 czytelników.

s5002065.jpg

Aktualnie w bibliotece w Kotlinie i Filii w Sławoszewie trwają prace nad wdrożeniem systemu komputerowego MAK+ wspomagającego działalność biblioteki i obsługi czytelnika.

Biblioteka prowadzi też działalność kulturalno- edukacyjną w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz imprezy czytelnicze, literackie i artystyczne o zasięgu lokalnym.

W Bibliotece organizowane są spotkania w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom", spotkania autorskie, liczne konkursy wiedzowe, literackie oraz plastyczne dla dzieci i młodzieży. W miarę posiadanych środków finansowych Biblioteka organizuje spotkania autorskie. W ostatnich latach gościli u nas:

Barbara Gawryluk, Marta Fox, Zbigniew Waleryś, Tadeusz Żukowski, Sergiusz Sterna - Wachowiak, Teresa Tomsia.

 

Razem z filią organizujemy bale andrzejkowe, karnawałowe, spotkania przy opłatku, Dzień Babci i Dziadka, Dzień mamy.

Przy bibliotece głównej działają od 2004 roku Zespoły Akordeonowe Kotlin oraz Chór Arion a przy filii w Sławoszewie Zespół Ludowy "Sławoszewiacy".

W trakcie roku szkolnego przeprowadzane są lekcje biblioteczne i przyjmowane wycieczki szkolne.

Status prawny

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin posiada osobowość prawną, którą uzyskała poprzez wpis do rejestru

 

instytucji kultury Urzędu Gminy w Kotlinie pod nr 1 i działa na postawie niżej wymienionych dokumentów.

- ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 1997 r. Dz. U. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

- Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin, - uchwała Nr XXXVIII/209/2001 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2001 r.,

- regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin.

s5002055.jpg

Przedmiot działalności

 Zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi Biblioteka Publiczna w Kotlinie udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym. Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa klientów, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzeni działalności informacyjnej.

Podstawowe usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.