Regulamin

 

Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin, zwanej dalej Biblioteką określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki.
 2. Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają wszyscy.
 3. W szczególnych przypadkach od osób zameldowanych na stałe poza terenem Gminy Kotlin Biblioteka ma prawo pobierać kaucję w wysokości aktualnej ceny rynkowej wypożyczanej książki.
 4. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:
  • okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania, a osoby niepełnoletnie ważną legitymację szkolną,
  • złożyć podpis na karcie zapisu zobowiązując się w ten sposób do przestrzegania Regulaminu,
 5. Przy zapisie osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za wypożyczone materiały biblioteczne przejmują rodzice lub opiekunowie prawni, przez złożenie swojego podpisu na zobowiązaniu.
 6. Każdy Czytelnik zapisany do Biblioteki otrzymuje swój numer statystyczny uzupełniony odpowiednimi kodami literowo cyfrowymi wskazującymi na podział Czytelników wg wieku i zajęcia.
 7. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.
 8. Dane osobowe Czytelnika podlegają ścisłej ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 9. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych w ewidencji Czytelników oraz ich poprawiania.

§ 2. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

 1. Zbiory biblioteczne udostępnia się w formie:
  • udostępnień precyzyjnych na miejscu w czytelni,
  • wypożyczeń do domu.
 2. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć do 6 książek na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc i do 6 czasopism na okres od jednego do siedmiu dni w zależności od tytułu.
 3. Na prośbę Czytelnika termin zwrotu książek może być przedłużony, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 4. Bibliotekarz może ustalić krótszy termin wypożyczenia książek, jeżeli stanowią one szczególnie cenne lub poszukiwane pozycje.
 5. Na życzenie Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 6. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, udziela wskazówek do korzystania z katalogów.
 7. Czytelnik przy wypożyczaniu i zwrocie zbiorów bibliotecznych podaje bibliotekarzowi swój numer karty bibliotecznej lub nazwisko.

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością Biblioteki. Powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za zniszczone lub zagubione książki i inne zbiory biblioteczne odpowiada Czytelnik.
  Zniszczeniem książki jest każde działanie powodujące choćby częściową utratę wartości wypożyczonej książki, a także zniszczenie okładki książki i kodów kreskowych umieszczonych na okładce.
 3. W razie zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych zbiorów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:
  • odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania, lub
  • w przypadku jego braku na rynku, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, zakupić inne przydatne Bibliotece dzieło, co najmniej tej samej wartości, lub
  • pokryć koszty naprawy u introligatora,
  • w przypadku szczególnie cennych zbiorów, zapłacić stosowną kwotę odszkodowania w wysokości dwukrotnej aktualnej ceny rynkowej zniszczonej lub zagubionej pozycji.
 4. Rzeczywistą wartość dzieła określa bibliotekarz na podstawie analizy cen rynkowych.
 5. Za zniszczony lub zagubiony jeden z tomów dzieła wielotomowego, Biblioteka ma prawo pobrać należność za całe dzieło.
 6. Czytelnik odpowiada za każdą szkodę wynikłą ze zniszczenia lub zagubienia zbiorów bibliotecznych wyjątkiem przypadków wywołanych okolicznościami niezależnymi od niego (pożar, powódź, kradzież itp.), po przedłożeniu w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia uprawnionych do tego organów.

§ 4. Przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych

 1. Niezwrócenie zbiorów bibliotecznych w terminie określonym w § 2 pkt 2 pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  • indywidualne upomnienie na piśmie, którego koszt ponosi Czytelnik.
   upomnienie pierwsze 6 zł
   upomnienie drugie 8 zł.
  • czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z Biblioteki,
  • jeżeli Czytelnik pomimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu zbiorów bibliotecznych lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5. Korzystanie z czytelni

 1. Czytelnia jest czynna w tych samych dniach i godzinach, w których Biblioteka.
 2. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy, po uprzednim wpisaniu się do zeszytu odwiedzin. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 3. Czytelników korzystających z czytelni obowiązuje:
  • pozostawienie okryć wierzchnich, teczek i toreb w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu,
  • zgłoszenie u bibliotekarza ustnego zamówienia na materiały biblioteczne oraz wpisanie się do Zeszytu Odwiedzin,
  • troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi oraz zgłaszanie bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń,
  • zakaz prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy,
  • zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków,
  • zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza czytelnię,
  • stosowanie się do wskazówek bibliotekarza.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień, niezależnie czy jest stałym użytkownikiem, czy korzysta ze zbiorów Biblioteki doraźnie.
 2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępnienia Regulaminu do wglądu Czytelnikowi na każde jego żądanie, a w szczególności przy zapisie do Biblioteki.
 3. Czytelnik niestosujących się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 4. Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się w trybie określonym kodeksem postępowania administracyjnego do Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.
 5. Biblioteka pobiera:
  • opłaty za niezwrócenie w terminie określonym w § 2 pkt 2 wypożyczonych zbiorów bibliotecznych (upomnienia),
  • odszkodowania za zniszczenie lub zagubienie zbiorów bibliotecznych,
  • opłaty za naprawę książki u introligatora,
  • opłaty za wydruki komputerowe, usługi kserograficzne, które stanowią zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych i wynoszą 0,20 zł za stronę tekstu i 0,40 zł za stronę z grafiką.
 6. Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do Zeszytu Skarg i Wniosków, który znajduje się w wyznaczonym miejscu.
 7. Bibliotekarz zobowiązany jest, na życzenie Czytelnika, udzielić mu informacji dotyczących książek, doboru lektury, zestawień literatury na interesujący go temat oraz wskazówek do korzystania z katalogów.
 8. Po upływie dwóch lat od zaprzestania korzystania z Biblioteki Czytelnik zostaje wykreślony z ewidencji czytelników, jego karta zostaje zniszczona a numer nadany innemu Czytelnikowi.
 9. Rozstrzygnięcie problemów szczególnych, nieokreślonych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.

Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia 1 maja 2006 roku.