Polityka prywatności-Facebook

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strony Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na portalu Facebook

 1. Niniejszy dokument stanowi POLITYKĘ PRYWATNOŚCI w ramach prowadzenia strony na portalu Facebook przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kotlin z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 3A, NIP 6172018555 zwaną dalej Administratorem i stanowi jednocześnie wypełnienie OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO na podstawie art. 13 ust. 1 oraz ust. 2  RODO.
 2. Strona znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/BibliotekaKotlin
 3. Z Administratorem można się skontaktować:
 • osobiście lub listownie pod adresem: Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 3A, 63-220 Kotlin
 • telefonicznie pod nr tel. 62 740 55 48,
 • mailowo pod adresem e-mail: bpgkotlin@xl.wp.pl
 1. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest Twoja aktywność na naszej stronie na portalu Facebook.
 2. Administrator przetwarza dane w celu:
 • udostępniania Tobie naszych postów, jeśli obserwujesz nasz fanpage,
 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości,
 • prowadzenia dyskusji poprzez umieszczanie komentarzy pod postami,
 • promowania pozytywnego wizerunku,
 • wyświetlania nam przez portal Facebook informacji statystycznych o aktywności, ilości użytkowników, interakcjach itp.
 1. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest promowanie pozytywnego wizerunku Administratora oraz budowa relacji z lokalną społecznością.
 2. Administrator umożliwia każdej osobie, której dane przetwarza:
 • dostęp do swoich danych osobowych,
 • sprostowanie danych osobowych,
 • usunięcie danych osobowych, jeśli Administrator nie będzie zobowiązany do ich dalszego przetwarzania,
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
 1. Administrator umożliwia również skorzystanie przez Ciebie z prawa do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 2. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, osoba, której dane są przetwarzane może skorzystać z następujących sugerowanych metod komunikacji, które znacznie ułatwią realizację uprawnień:
 • wystosować odpowiednie pismo lub wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą,
 • przesłać je na adres korespondencyjny Administratora,
 • dostarczyć osobiście lub
 • przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: bpgkotlin@xl.wp.pl

Administrator zobowiązuje się odpowiedzieć na żądanie Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

 1. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz będą udostępniane firmie Facebook Ireland Ltd.
 3. Twoje dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres prowadzenia fanpage'a przez Administratora.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Administrator nie zamierza transferować danych osobowych poza obszar UE, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portalu Facebook. Firma Facebook Ireland Ltd. podczas transferu danych poza obszar UE stosuje tzw. standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat polityki prywatności portalu Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Współadministrowanie danymi osobowymi z firmą Facebook Ireland Ltd.

 1. W zakresie analizy danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage'a do celów statystycznych i reklamowych dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi z firmą Facebook Ireland Ltd.
 2. W ramach współadministrowania Facebook Ireland Ltd. jest odpowiedzialny m.in. za:
 • zapewnienie realizacji praw osób , których dane są przetwarzane we wskazanych powyżej celach,
 • zgłaszanie ewentualnych naruszeń ochrony danych osobowych oraz informowanie o naruszeniu osób, których dane zostały objęte naruszeniem,
 • zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 2. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia użytkownika, także

wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/policies/cookies/